Obchodní podmínky
Mgr. Lenky Buchcárové (Škola kolečkového bruslení LENE)
se sídlem Jílová 1076/3, 77900 Olomouc
identifikační číslo: 87749998
osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném v registru Živnostenského úřadu magistrátu města Olomouce pod č.j.: SMOL/056456/2011/OZIVN/REG/Lin.
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.trekove-brusle.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou provozované Mgr. Lenkou Buchcárovou, se sídlem Jílová 1076/3, 77900 Olomouc, identifikační číslo: 87749998, dič: CZ8257128011, zapsané v Živnostenském rejstříku, Živnostenské oprávnění č. j.: SMOL/056456/2011/OZIVN/REG/Lin, dne 4. 4. 2011 (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.trekove-brusle.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.trekove-brusle.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Registrace do uživatelského rozhraní není povinná a kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.8. Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní (tj. nákupní košík), elektronickou formou na emailovou adresu, doručené písemně na naši poštovní adresu, či přijaté telefonicky (případně SMS) jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání.
S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje souhlas s kompletním zněním Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.trekove-brusle.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.

2.9. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9. Možnosti objednávky na www.trekove-brusle.cz:

 • přes www rozhraní (košík) - standardní způsob,
 • elektronickou poštou (e-mail),
 • telefonicky nebo SMS,
 • písemně na naši adresu.

3.10. Objednávka realizovaná jedním z výše uvedených způsobů je považována za závaznou, není-li stornována prostřednictvím webového rozhraní, případně telefonicky nebo e-mailem, ještě týž den.

3.11. Náležitosti řádné objednávky (vyžadováno pouze při objednávce, která nejde přes webové rozhraní):
Každá objednávka realizovaná jiným způsobem než přes nákupní košík a webové rozhraní musí splňovat určité minimální náležitosti důležité pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

3.12. Neregistrovaní uživatele musí uvést minimálně tyto údaje:

 • iniciály objednavatele (jméno a příjmení, případně název kupujícího a jeho IČ v případě firmy)
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná)
 • jeden funkční kontakt (telefon nebo e-mail)
 • přesný název zboží
 • počet kusů, barvu a velikost
 • požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží

3.13. Registrovaní uživatelé musí uvést minimálně tyto údaje:

 • registrační číslo nebo přihlašovací jméno
 • přesný název zboží
 • počet kusů, barvu a velikost
 • požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží

3.14. Po odeslání objednávky není možné změnit údaje uvedené na faktuře, především pak změnit dodavatele z fyzické osoby na právnickou osobu nebo na podnikající fyzickou osobu (s IČ).

3.15. Po odeslání objednávky bude kupujícímu obratem odeslán e-mail (z Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) s potvrzením o jejím přijetí. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího a to e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na tel. č. (+420) 725 591 084. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo přípravě zboží k vyzvednutí v naší provozovně, je zasláno kupujícímu o této skutečnosti závazné potvrzení na kontaktní e-mail uvedený v registraci.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Jílová 1076/3, 77900 Olomouc;
 • v hotovosti na dobírku u České Pošty – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn 40 Kč;
 • v hotovosti na dobírku u Přepravní služby – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Tento druh platby je zpoplatněn 40 Kč;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600195365/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

U objednávky ve výši 10000 Kč a více zákazník navíc neplatí žádné poštovné (dopravné) - platí pro objednávky v rámci ČR.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná na základě Zálohové faktury, kterou po provedení objednávky zašleme obvykle do druhého pracovního dne na Váš kontaktní email. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a to na základě výzvy k platbě. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.4. Při vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem, je nutno na osobních odběrech předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.trekove-brusle.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.9. Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodejce.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5. Odběratel je povinen při převzetí zásilky překontrolovat úplnost obsahu zásilky ve srovnání s paragonem nebo fakturou. Je nutné zkontrolovat i kvalitu zboží, zda v průběhu dopravy nedošlo k jeho poškození. Zjevné kvalitativní vady nebo kvantitativní nesrovnalosti je třeba oznámit telefonem, nebo e-mailem do 24 hodin od okamžiku převzetí. Důležité je ponechat zboží v původním přepravním obalu (kartonu), aby bylo možné při reklamaci množství ověřit hmotnost zásilky. Pozdější reklamaci obsahu zásilky nelze akceptovat.

5.6. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednávku nebo předat ji dopravci do 10 pracovních dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. V případě, že objednané zboží skladem není, nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, dodací lhůta se pohybuje cca od 5 dnů do 3 týdnů. V takovém případě oznámí prodávající telefonicky nebo e-mailem předpokládaný termín expedice zboží nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. Kupující má právo zrušit objednávku daného zboží bez udání důvodu.

5.7. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

6. DOPRAVNÍ PODMÍNKY

6.1. Obchodní balík - České pošty:

 • Je službou České pošty. Zboží bude kupujícímu doručeno do 5 pracovních dnů po podání zásilky. Po odeslání bude zaslán e-mail kupujícímu o této skutečnosti a po přihlášení do zákaznického účtu (“Zobrazit přehled objednávek“) může kupující získat podací číslo zásilky, podle kterého ji může sledovat na internetových stránkách Sledování zásilek (Track & Trace) České pošty, nebo na telefonním čísle  840 111 244.
 • V případě, že Česká pošta nezastihne kupujícího na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Úložná doba je 5 dnů. V případě nedoručené zásilky nebo nenalezení oznámení, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího. Každý balík má své podací číslo, na základě čeho je možné ho vypátrat.
 • Cena Balík Na poštu: 115 Kč
 • Cena Balík Do ruky: 120 Kč
 • EMS 170 Kč
 • Balík na Slovensko: 14,58 €

6.2. Normální balík PPL:

 • Normální balík je službou přepravní služby prodávajícího. Zboží bude kupujícímu doručeno do 24 hodin v pracovní dny po odeslání zásilky.
 • Cena tohoto způsobu dopravy je 140 Kč.

6.3. Dobírka:

 • Cena Dobírka: 40 Kč

6.4. Osobní odběr: objednané zboží si můžete vyzvednout na odběrném místě. Ukázat odběrné místo na „Mapy.cz“.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání.

7.2. Kupující může objednávku stornovat ještě před její expedicí. Stornovat objednávku lze buď prostřednictvím administračního rozhraní, nebo kontaktováním naší informační linky.

7.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Povinností prodávajícího je bez zbytečného odkladu po vyrozumění o odstoupení kontaktovat kupujícího.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to na poštovní adresu prodávajícího. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % (slovy: dvacet pět procent) z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

7.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 7.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.5 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

7.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. O tomto započtení je prodávající povinen kupujícího upozornit bez zbytečného odkladu prostřednictvím elektronické pošty kupujícího.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

8.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

8.2. Nastane-li jedna z výše uvedených situací, kupující bude o tomto stavu neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky a po dohodě bude zvolen další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky atd.). V případě, že zboží nemá náhradu, bude toto zboží z objednávky stornováno.

8.3. Pokud již bylo objednané zboží uhrazeno kupujícím (platební kartou, on-line e-Bankou, převodem z účtu) a výsledná částka za zbývající část objednávky bude nižší než částka celkem zaplacená, bude rozdíl částek převeden zpět na účet kupujícího (do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 14 dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího). V případě, že částka za pozměněnou objednávku bude vyšší než částka zaplacená, bude kupujícímu takto vzniklý rozdíl dán k úhradě.

8.4. Pokud nastane situace, kdy z objednávky kupujícího některá nebo některé z položek nebudou skladem, budou kupujícímu zaslány alespoň ta nebo ty položky, které jsou okamžitě k dispozici. V případě, že souhrnná hodnota celé objednávky přesahovala částku, při které by kupující již neplatil poštovné dle ceníku dopravy, potom při rozdělení objednávky a hodnotě kterékoli její části nižší než částka výše uvedená nebude kupující hradit žádné poštovné u žádné ze zásilek. Jestliže souhrnná hodnota celé objednávky nepřesahovala částku, při které by kupující již neplatil poštovné dle ceníku dopravy, a poštovné by tedy bylo účtováno, potom při rozdělení objednávky bude kupující hradit poštovné pouze jednou, tj. stejně jako by tomu bylo při vyřízení kompletní objednávky.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

9.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Jílová 1076/3, 77900 Olomouc.

9.6. Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodávajícího.

9.7. Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

9.8. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

10. REKLAMACE

10.1. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamaci nelze podat telefonicky. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

10.2. Příjemce je povinen upozornit na zřejmé nebo na povrchu zásilky poznatelné poškození nebo zřejmé a vně poznatelné částečné ztráty zásilky ihned po převzetí zásilky. Pokud poškození zásilky není patrné v okamžiku dodání, je možné ji reklamovat ve lhůtě dvou pracovních dní po jejím dodání (zásilka musí být předložena ve stavu, ve kterém byla dodána a musí být doloženo, že k jejímu poškození nebo k úbytku jejího obsahu nedošlo až po dodání). Zásilky, u nichž byla závada patrná již při dodání a které nebyly ihned reklamovány, nebude již později možno reklamovat.

10.3. Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat kteréhokoliv zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.

10.4. Zboží musí být prodávajícímu vráceno za uvedených podmínek:

 • nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu
 • kompletní, včetně příslušenství a veškerých dokumentů, návodů, zejména včetně kopie prodejního dokladu (faktury)
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nebude ze strany prodávajícího přijata.

10.5. Při uplatnění reklamce je třeba uplatnit následující postup:

 • Zákazník nejprve vyplní reklamační protokol, který najdete po přihlášení do uživatelské sekce. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamační protokol velmi jednoduše vystavíte v uživatelské sekci po přihlášení. Do protokolu uveďte závadu co nejpodrobněji, případně můžete připojit nákres na již vytištěný protokol. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
 • Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
 • Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku).
 • Zboží je třeba poslat vždy kompletní – nelze poslat jen jeho část.
 • Vyřizování reklamace můžete následně sledovat on-line v uživatelské sekci.
 • Zboží odesílejte na adresu: Jílová 1076/3, 77900 Olomouc. Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

10.6. Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

10.7. Finanční obnos bude zaslán převodem na bankovní účet kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu kupujícího musí být uvedeno kompletní, včetně pomlček. Peníze nelze vrátit složenkou. O výsledku reklamace bude kupující informován v lhůtě do 30 dní od přijetí zboží a to telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

12.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

13.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jílová 1076/3, 77900 Olomouc, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon (+420) 725 591 084.

V Olomouci dne 15. 11. 2011